1  2  3  4  5 4.2/5 - 5 Bình chọn - 0 Lượt xem

lan hồ điệp 15 cành K1632

* Bình hoa bao gồm:
 • 6 cành Lan Hồ Điệp hồng
 • 9 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

lan hồ điệp 10 cành K1631

* Bình hoa bao gồm:
 • 3 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 3 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • 4 cành Lan Hồ Điệp Hồng
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

lan hồ điệp 13 cành K1630

* Bình hoa bao gồm:
 • 5 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 8 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

lan hồ điệp 15 cành K1629

* Bình hoa bao gồm:
 • 8 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 7 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

lan hồ điệp 13 Cành K1628

* Bình hoa bao gồm:
 • 4 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 9 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

lan hồ điệp 8 cành K1627

* Bình hoa bao gồm:
 • 4 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 4 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

lan hồ điệp 70 cành K1626

* Bình hoa bao gồm:
 • 50 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 20 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

lan hồ điệp 35 cành K1625

* Bình hoa bao gồm:
 • 10 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 10 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • 15 cành Lan Hồ Điệp Vàng
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

lan hồ điệp 20 cành K1624

* Bình hoa bao gồm:
 • 5 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 6 cành Lan Hồ Điệp Hồng
 • 9 cành Lan Hồ Điệp Vàng
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc

lan hồ điệp 35 cành K1623

* Bình hoa bao gồm:
 • 8 cành Lan Hồ Điệp Trắng
 • 12 cành Lan Hồ Điệp Tím
 • 15 cành Lan Hồ Điệp Vàng
 • Mỗi cành có 3 nụ và 6 bông nở trở lên, thân cao 60cm.
 • Tươi ít nhất 20 ngày
 • Chậu sứ trắng, trang trí đặc biệt
 • Lời chúc
0932 928 929